Przetargi

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FLORAMEX” S.C. Katarzyna Dudek Mikołaj Dudek realizuje projekt unijny o nazwie „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH "FLORAMEX" S.C. KATARZYNA DUDEK MIKOŁAJ DUDEK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0304/18

Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Floramex" s.c. Katarzyna Dudek Mikołaj Dudek poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadzające na polski i międzynarodowy rynek 2 nowych i 5 znacząco ulepszonych innowacyjnych produktów, 3 usług oraz technologii.

Wartość projektu: 3 142 391,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 149 655,50 zł

Uprzejmie informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na budowę hali z zapleczem magazynowym
szczegóły pod linkiem :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/szukaj?q=floramex
Architektura

Pliki do pobrania :

Drogi
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Konstrukcja
Ogłoszenie 57169 - Baza konkurencyjności
Rysunki DWG
Wykonawczy konstrukcja dwg
Wykonawczy konstrukcja pdf
Wykonawczy szczegóły ,opis, inne
Załącznik nr 2-5 w wersji edytowalnej
Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej
Zapytanie wraz z załącznikami z dnia 02.07.2021 r.
Drogi
Zmiany treści zapytania

Wpłynięcie zapytania
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dot. postępowania na „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem stanowiącym zaplecze biurowe, w ramach realizacji projektu nr RPWP.01.05.02-30-0304/18-00, pt. “Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH “FLORAMEX” s.c. KATARZYNA DUDEK MIKOŁAJ DUDEK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zamawiający informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. zostało unieważnione przedmiotowe postępowanie z następujących przyczyn.

Zamawiający zastrzegł w treści zapytania, że może unieważnić postępowanie, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym po podjęciu negocjacji w celu obniżenia cen.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena w zł brutto
1. Infracon Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Senatorska 22
60-326 Poznań
7 245 123,27
2. Target Piotr Kozielski
Ul. Leśna 26b
64-320 Niepruszewo
7 057 291,53
3. Moderni Sp. z o. o.
Ul. Łąkowa 21/19
61-879 Poznań
6 025 656,31

Wartość najkorzystniejszej oferty za wykonanie robót budowlanych wyniosła 6 025 656, 31 zł brutto, co jednak znacznie przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie budowy. Zamawiający ocenia, że rozbieżność ta powstała w dużej mierze z uwagi na znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych w ostatnim półroczu poprzedzającym złożenie ofert w stosunku do obowiązujących w okresie planowania i przygotowania przedmiotowej inwestycji. W tym stanie rzeczy (realny wzrost kosztów robót budowlanych), uniemożliwia to także podjęcie skutecznej próby negocjacji z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wobec tego Zamawiający, z przyczyn finansowych, unieważnia przedmiotowe postępowanie